You are here: Home > Action > Kamen Rider Ex-Aid: True Ending

Kamen Rider Ex-Aid: True Ending

Kamen Rider Ex-Aid: True Ending

Also known as: Kamen Rider Ex-Aid: True Ending

Year: 2017

Genres: Action

Countries: Japan

Rating: 9.5

Cast: Hiroki Iijima; Toshiki Seto; Ukyô Matsumoto; Tetsuya Iwanaga; Ruka Matsuda; Hayato Onozuka; Shoma Kai; Reina Kurosaki; Shôhei Uno; Hakata Hanamaru Daikichi; Chiaki Kawamoto; Yoshikuni Dôchin; Noei Moriyama; Brother Tom; Miki Fujimoto

Storyline: A year after defeating Masamune (Kamen Rider Cronus), Emu Hojo and the Doctor Riders venture into the VR Game World to deal with a new Game Disease outbreak hitting Tokyo.

Tags: , ,

Show/Hide Tags
Show/Hide Genres